BDAR

Pagalbos verslui fondas teikia finansinę pagalbą didelėms ir vidutinėms Lietuvos įmonėms, nukentėjusioms nuo COVID-19 protrūkio, investuodamas į:

 • įmonių skolos vertybinius popierius,
 • nuosavybės vertybinius popierius,
 • teikdamas paskolas įmonių apyvartinėms lėšoms.
Teikti paraišką

Finansinė pagalba skiriama toms įmonėms, kurios negali gauti finansų rinkose joms būtino finansavimo, todėl norėdamos tęsti veiklą jos patiria rimtų sunkumų. Fondas paskolas teiks iki 2020 m. pabaigos, o į nuosavybės vertybinius popierius investuos iki 2021 m. birželio mėn. 

Investavimo strategiją galite rasti čia.

[[#ex]]

Finansinės pagalbos kriterijai

Paraišką teikianti įmonė turi atitikti šiuos kriterijus:

 • įmonė turi veikti Lietuvos Respublikoje. Tai reiškia, kad įmonės sukurtos darbo vietos yra Lietuvoje ir (arba) mokesčiai mokami Lietuvos Respublikos institucijoms;
 • įmonė yra didelė arba vidutinė;
 • 2019 12 31 įmonė nebuvo laikoma sunkumų patiriančia įmone;
 • įmonė yra pateikusi finansines ataskaitas Registrų centrui už pastaruosius 2 metus;
 • įmonė nėra įtraukta į nepatikimų mokesčių mokėtojų sąrašą;
 • be valstybės pagalbos įmonei kiltų rimtų sunkumų norint tęsti veiklą;
 • įmonė negali gauti reikiamo finansavimo finansų rinkose;
 • įmonės vadovai ir (ar) akcininkai turi atitikti reputacinius reikalavimus (negali būti pripažinti padarę sunkų, labai sunkų ar tyčinį nusikaltimą ekonomikai, finansų sistemai ir t. t.).

Sektoriai, kurių įmonės negali naudotis Fondo priemonėmis:

 • ginklų ir šaudmenų;
 • tabako ir tabako gaminių;
 • alkoholinių gėrimų ir susijusių produktų gamybos (išskyrus nedistiliuotų alkoholinių gėrimų gamybą), perdirbimo bei specializuotos prekybos;
 • lošimų ir lažybų;
 • finansinių paslaugų ir draudimo;
 • įmonės, kuriose 25 proc. arba daugiau nuosavybės priklauso valstybei ar savivaldybėms.

Prioritetas bus teikiamas įmonėms pagal šiuos kriterijus

 • prioritetas teikiamas COVID-19 protrūkio paveiktoms, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos skelbiamame paveiktų įmonių sąraše esančioms įmonėms;
 • vertinama įmonės svarba sektoriaus mastu;
 • vertinami iki 2020 m. kovo 16 d. įmonės sumokėti mokesčiai ir darbo užmokesčio fondas.

Finansinės pagalbos būdai ir dydis

Pasirenkant finansavimo instrumentą įmonė turi įsivertinti kaip pasikeis įmonės finansinė būklė ir rodikliai po pagalbos suteikimo. Maksimali pagalbos trukmė – 6 metai.

 • Jei įmonės finansinė būklė ir rodikliai reikšmingai pablogėtų finansuojant įmonę skolos instrumentu, tai įmonė turėtų rinktis ne skolos, o akcinio kapitalo požymių turintį instrumentą.
 • Jei paramos reikia ilgesniam laikotarpiui ir įmonės skolos finansiniai rodikliai pakankamai geri, siūloma rinktis pagalbą skolos vertybinių popierių forma.
 • Jei įmonės skolos finansiniai rodikliai nėra geri, siūloma rinktis pagalbą akcijų ir hibridinių instrumentų, turinčių ar galinčių turėti akcinio kapitalo požymių arba akcinio kapitalo instrumentų forma (konvertuojamos obligacijos, Mezanino paskolos, privilegijuotos akcijos, paprastosios vardinės akcijos).
Paskolos Skolos vertybiniai popieriai  Akcijos ir mišrios priemonės
nuo 300 tūkst. iki 2 mln. EUR nuo 1 mln. EUR  
Jei paramos reikia trumpam laikotarpiui ir įmonės skolos finansiniai rodikliai pakankamai geri. Paskolos ir obligacijos vienai įmonei negali viršyti 25 proc. 2019 m. apyvartos.

Rekapitalizavimui skiriamų lėšų suma negali viršyti skirtumo, atsiradusio įmonės kapitalo struktūroje tarp 2019 m. gruodžio 31 d. ir sprendimo investuoti Fondo lėšas priėmimo datos.

Subordinuotoji paskola didelei įmonei negali viršyti 8,4 proc. jos 2019 m. apyvartos, vidutinei įmonei – 12,5 proc. jos 2019 m. apyvartos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nustatant palūkanų normas atsižvelgiama į:

 • investicijų trukmę;
 • investicijų skolinimo riziką ir užstato kokybę;
 • reikalaujamą Fondo investuotojų grąžą (angl. hurdle rate);
 • tikėtiną Fondo portfelio investicijų nemokumo lygį;
 • Fondo valdytojo (tikrojo nario, angl. General Partner) valdymo mokestį;
 • Europos Komisijos minimalius reikalavimus, taikomus investicijų palūkanoms.

Kaip teikti paraišką?

Įmonė, nusprendusi kreiptis pagalbos, turi užpildyti paraišką (atsisiųsti paraiškos formą).

Paraiškoje turi būti suteikiama kuo išsamesnė informacija apie įmonę, jos akcininkus ir vadovus, finansavimo poreikį, veiklos prognozes keliems metams, finansinę padėtį per pastaruosius trejus finansinius metus ir kt.

Paraišką pateikti galima čia. 


Paraiškos nagrinėjimas ir sprendimo priėmimas

I etapas. Preliminarus sprendimas, ar įmonė gali pretenduoti į finansavimą

Įvertinęs įmonės paraišką, Fondas priima preliminarų sprendimą, ar įmonė gali pretenduoti į finansavimą. Jeigu priimamas preliminarus teigiamas sprendimas, Fondas nustato:

 • kokiais būdais ir kokia apimtimi Fondas galėtų finansuoti įmonę;
 • kokios papildomos informacijos ir (ar) dokumentų Fondui gali reikėti priimant sprendimą dėl Pareiškėjo finansavimo, įskaitant ir dokumentus, kuriems parengti būtina įtraukti patikimus partnerius.

Trukmė: 5 darbo dienos

Atsižvelgiant į tai, kad Fondo sprendimai turi būti priimami kuo operatyviau ir objektyviau, Pareiškėjams kreipiantis į Fondą su galutine paraiška jie gali būti paprašyti pateikti Fondo atrinktų ir Fondo patikimais partneriais pripažintų turto vertintojų, teisininkų, auditorių nuomonę, vertinimą ar išvadą tam tikrais klausimais (t. y. atliekamas due diligence). Fondas neatlygins ir nekompensuos Pareiškėjų patirtų sąnaudų bendradarbiaujant su Fondo patikimais partneriais.

II etapas. Galutinis sprendimas dėl įmonės finansavimo

Fondas priima galutinį sprendimą finansuoti arba atsisakyti finansuoti Pareiškėją ir, jeigu priimamas sprendimas finansuoti Pareiškėją, nustato:

 • kokiais būdais ir kokia apimtimi Fondas sutinka finansuoti Pareiškėją;
 • finansavimo suteikimo veiksmų grafiką;
 • pagrindines siūlomo finansavimo suteikimo sąlygas, įskaitant pagrindines finansavimui suteikti reikalingų sudaryti sutarčių bei kitų dokumentų nuostatas ar tokių dokumentų projektus;
 • jeigu būtina, sąlygas, kurios turi būti įvykdytos iki finansavimo ar jo dalies suteikimo arba jau suteikus finansavimą.

Trukmė: 5 darbo dienos*.

*Jei prašoma pateikti papildomų dokumentų, skaičiuojama nuo jų pateikimo.

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-04-16